Organizacja zdalnego nauczania od 30 listopada 2020 r.

 

Szanowni Państwo,


od dnia 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) w klasach 1-8 kontynuować będziemy edukację poprzez zdalne nauczanie. Za organizację tego kształcenia odpowiada dyrektor szkoły, uwzględniając zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwy dla dziecka czas pracy przy komputerze oraz konieczność realizacji podstawy programowej. Wprowadziliśmy zmiany polegające na zwiększeniu liczby lekcji na Microsoft Teams (tabele poniżej).

Informuję, że od 30 listopada 2020 r. godzinowy czas pracy dla uczniów klas 1-8 będzie następujący:
1. lekcja 8.00 – 8.30
2. lekcja 8.50 – 9.20
3. lekcja 9.45 – 10.15
4. lekcja 10.50 –11.20
5. lekcja 11.45 –12.15
6. lekcja 12.45 –13.15
7. lekcja 13.30 – 14.00
8. lekcja 14.15 – 14.45

 1. Podział ten będzie obowiązywał w przypadku zorganizowania przez nauczyciela lekcji
  online (Microsoft Teams).
 2. Nie dotyczy on lekcji prowadzonych w inny sposób. Wszystkie lekcje zaplanowane są na 30 minut (mogą być wydłużone o 5 min). Nauczyciel prowadzący zajęcia w inny sposób nie wyznacza uczniowi konkretnego czasu wykonania zadania – uczeń ma na to cały dany dzień. Pomiędzy lekcjami prowadzonymi online proponujemy wydłużone przerwy.
 3. Uczniowie i rodzice otrzymają od nauczyciela we właściwym czasie wskazówki i materiały do pracy własnej poprzez e-dziennik lub inne uzgodnione z rodzicami bezpieczne środki komunikacji elektronicznej.
 4. Nauczyciele na bieżąco przekazują uczniom i rodzicom zadania, materiały i wskazówki, (najpóźniej do godz. 8.00 w dniu planowanych zajęć) lub w godzinach danej lekcji prowadzonej online.
 5. Dzienna liczba lekcji online:

Klasy 1-3 edukacja wczesnoszkolna – 3 lekcje online + lekcje języka angielskiego/religia
Klasy 4-5   –   5 lekcji online
Klasy 6-8   –   6 lekcji online

6. Dopuszcza się odstępstwo jednej lekcji więcej lub mniej w ciągu dnia.
7. Harmonogram lekcji online i zdalnych

Klasy 1-3

PrzedmiotLiczba lekcji online w tygodniuLiczba lekcji zdalnych w tygodniuUwagi
edukacja wczesnoszkolna153 
język angielski 1-320Wszystkie zajęcia prowadzone online
religia1
2
0
1
0
2
Do wyboru przez nauczyciela

Klasy 4-8

PrzedmiotLiczba lekcji online w tygodniuLiczba lekcji zdalnych w tygodniuUwagi
j. polski5
4
0
1
Do wyboru przez nauczyciela
j. angielski3
2
0
1
Do wyboru przez nauczyciela
j. niemiecki20Wszystkie lekcje online
matematyka40Wszystkie lekcje online
godz. z wychowawcą10Wszystkie lekcje online
fizyka, chemia geografia20Wszystkie lekcje online
historia, biologia, przyroda, wos,2
1
0
1
Do wyboru przez nauczyciela
edb,muzyka,plastyka,technika, informatyka, wdż10 
Wychowanie fizyczne (zajęcia ogólnorozwojowe)22 
religia1
2
0
1
0
2
Do wyboru przez nauczyciela

8. Liczba lekcji online jest stała, można zrezygnować z lekcji zdalnej na rzecz online.
9. W przypadku braku możliwości uczestniczenia ucznia klas 1-8 w lekcji online z powodów technicznych (brak odpowiedniego sprzętu, przerwy w dostawie prądu, internetu) nauczyciel przekaże zadania w sposób uzgodniony z uczniem/rodzicem.
10. Szkoła zapewnia konsultacje w formie stacjonarnej dla uczniów klas 8 z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, po uprzednim zgłoszeniu przez ucznia chęci udziału w takich zajęciach (zgoda rodzica). Termin konsultacji ustala nauczyciel.

Plan lekcji dla wszystkich klas jest dostępny w e-dzienniku (nie ulega zmianie)

Ponadto:

 1. Zadania, materiały i wskazówki przekażemy uczniom i rodzicom na bieżąco.
 2. Zadajemy uczniom do opracowania treści wyłącznie z podstawy programowej danego przedmiotu.
 3. Staramy się, by przekazywane informacje były krótkie, zwięzłe, jednoznaczne, zrozumiałe dla ucznia/rodzica.
 4. Nie wymagamy od ucznia wydruków żadnych prac.
 5. Nauczyciel może przygotować notatki uczniom, aby mogli je zapisać w swoich zeszytach przedmiotowych, mogą je zastąpić również karty pracy przesłane przez nauczyciela.
 6. Oceniać będziemy pracę uczniów zgodnie z przyjętym w szkole systemem oceniania – będziemy brali pod uwagę  aktywność ucznia podczas zajęć online oraz na podstawie otrzymanej od niego informacji zwrotnej.
 7. Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym, zajęciami rewalidacyjnymi, wyrównawczymi i zkk realizują zajęcia zgodnie z planem  w sposób ustalony przez nauczyciela z uczniami i  rodzicami.
 8. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny może konsultować się z wychowawcą/nauczycielem przez e-dziennik lub w inny sposób ustalony z nauczycielem.
 9. Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym prowadzone są poprzez e-dziennik lub telefonicznie.
 10. Szkoła zapewnia konsultacje w formie stacjonarnej dla uczniów klas 8 z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, po uprzednim zgłoszeniu przez ucznia chęci udziału w takich zajęciach   (zgoda rodzica). Termin konsultacji ustala nauczyciel.
 11. Zapewniamy funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III. W tym celu należy zgłosić potrzebę opieki do wychowawcy klasy.

Szanowni Państwo, prosimy o dalszą współpracę, o cierpliwość, wspieranie własnych dzieci – naszych uczniów.

 Zdajemy sobie sprawę z utrudnień i obciążeń wynikających ze zdalnego nauczania. Będziemy wdzięczni za wszelkie konstruktywne uwagi i sugestie na temat naszej pracy.  Pomogą nam w jej usprawnianiu i ulepszaniu.

Uwagi prosimy kierować bezpośrednio do nauczycieli  lub dyrekcji szkoły poprzez e-dziennik  lub  telefonicznie.

Zobowiązuję Uczniów do:

 • bezwzględnego przestrzegania zasad postępowania wynikających  z zagrożenia zachorowaniem, pozostawanie w domu, unikanie zgromadzeń,
 • wykonywania prac, zadań przekazanych do samodzielnej pracy,
 • zdalnego komunikowania się z nauczycielami w celu prawidłowego wykonania zleconych zadań,
 • właściwego zachowania podczas lekcji online.

Proszę Rodziców o:

 • zobowiązanie  swoich dzieci do bezwzględnego pozostawania w domu,
 • codzienne czytanie komunikatów na e-dzienniku lub przekazywanych w inny uzgodniony sposób,
 • skuteczne zachęcanie uczniów do codziennej zdalnej pracy zleconej przez nauczycieli,
 • skuteczne mobilizowanie dzieci do uczestniczenia w lekcjach online w wyznaczonym czasie,
 • niezakłócanie toku lekcji poprzez uczestnictwo w niej razem z dzieckiem, podpowiadanie, strofowanie dziecka, zmuszanie do zgłaszania się, itp.

Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły

 1. Szkoła będzie dostępna na zasadach dotychczasowych- prosimy jednak o ograniczenie wizyt.
 2. można kontaktować się ze szkołą w godzinach -8.00-15.00
 3. drogą korespondencyjną na adres:
  Publiczna Szkoła Podstawowa
  Mikołaja Kopernika
  Kościuszki 61
  49-340 Lewin Brzeski
 4. telefonicznie: 774127591, 774150149,  504579535
 5. e-mailowo: splewbrze@gazeta.pl
 6. e-dziennik

Z poważaniem
Zdzisław Biernacki
dyrektor szkoły