Organizacja zdalnego nauczania 9 listopada – 29 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

od dnia 9 listopada 2020 r. (poniedziałek) w klasach 4 – 8 kontynuować będziemy edukację poprzez zdalne nauczanie. Dołączają do nas klasy 1 – 3.

Szanowni Państwo, prosimy o dalszą współpracę, o cierpliwość, wspieranie własnych dzieci – naszych uczniów. Zdajemy sobie sprawę z utrudnień i obciążeń wynikających ze zdalnego nauczania. Będziemy wdzięczni za wszelkie konstruktywne sygnały na temat naszej pracy.

Pomogą nam w jej usprawnianiu i ulepszaniu. Za organizację tego kształcenia odpowiada dyrektor szkoły, uwzględniając zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwy dla dziecka czas pracy przy komputerze oraz konieczność realizacji podstawy programowej.

Informuję, że od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. godzinowy czas pracy dla uczniów klas 1-8 będzie następujący:

1. lekcja 8.00 – 8.30
2. lekcja 8.50 – 9.20
3. lekcja 9.45 – 10.15
4. lekcja 10.50 –11.20
5. lekcja 11.45 –12.15
6. lekcja 12.45 –13.15
7. lekcja 13.30 – 14.00
8. lekcja 14.15 – 14.45

1. Podział ten będzie obowiązywał w przypadku zorganizowania przez nauczyciela lekcji on-line (Microsoft Teams).

2. Nie dotyczy on lekcji prowadzonych w inny sposób. Wszystkie lekcje zaplanowane są na 30 minut. Nauczyciel prowadzący zajęcia w inny sposób nie wyznacza uczniowi konkretnego czasu wykonania zadania – uczeń ma na to cały dany dzień. Pomiędzy lekcjami prowadzonymi online proponujemy wydłużone przerwy.

3. Uczniowie i rodzice otrzymają od nauczyciela we właściwym czasie wskazówki i materiały do pracy własnej poprzez e-dziennik lub inne uzgodnione z rodzicami bezpieczne środki komunikacji elektronicznej.

4. Nauczyciele na bieżąco przekazują uczniom i rodzicom zadania, materiały i wskazówki, (najpóźniej do godz. 8.00 w dniu planowanych zajęć) lub w godzinach danej lekcji prowadzonej online (max do 3 lekcji online dziennie w klasach 1 – 3, max do 4 lekcji online dziennie w klasach 4 – 5 i max do 5 lekcji on-line dziennie w klasach 6 – 8). Nasza propozycja ma służyć mobilizacji i efektywnej pracy. Powyższy godzinowy czas umożliwi przeprowadzenie lekcji, zgodnie z planem zamieszczonym w e-dzienniku .

5. W przypadku braku możliwości uczestniczenia ucznia klas 4 – 8 w lekcji on-line z powodów technicznych (brak odpowiedniego sprzętu, przerwy w dostawie prądu, internetu) nauczyciel przekaże zadania w inny sposób.

6. W przypadku braku możliwości uczestniczenie ucznia klas 1 – 3 w lekcji on-line nauczyciel przekaże zadania w sposób uzgodniony z rodzicem.

Plan lekcji dla wszystkich klas jest dostępny w e-dzienniku (nie ulega zmianie)

Ponadto:

1. Zadania, materiały i wskazówki przekażemy uczniom i rodzicom na bieżąco.
2. Zadajemy uczniom do opracowania treści wyłącznie z podstawy programowej danego przedmiotu.
3. Czas pracy własnej ucznia na każdy dzień, z każdego przedmiotu nie będzie przekraczał 30 min.
4. Staramy się, by przekazywane informacje były krótkie, zwięzłe, jednoznaczne, zrozumiałe dla ucznia/rodzica.
5. Nie wymagamy od ucznia wydruków żadnych prac.
6. Nauczyciel może przygotować notatki uczniom, aby mogli je zapisać w swoich zeszytach przedmiotowych, mogą je zastąpić również karty pracy przesłane przez nauczyciela.
7. Oceniać będziemy pracę uczniów zgodnie z przyjętym w szkole systemem oceniania – będziemy brali pod uwagę aktywność ucznia na podstawie otrzymanej od niego informacji zwrotnej.
8. Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym, zajęciami rewalidacyjnymi, wyrównawczymi i zkk realizują zajęcia zgodnie z planem, w sposób ustalony przez nauczyciela z uczniami i rodzicami.
9. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny może konsultować się z wychowawcą/nauczycielem przez e-dziennik lub w inny sposób ustalony z nauczycielem.
10. Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym prowadzone są poprzez e-dziennik lub telefonicznie.
11. Zapewniamy funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III. W tym celu należy zgłosić potrzebę opieki do wychowawcy klasy.

Zobowiązuję Uczniów do:
· bezwzględnego przestrzegania zasad postępowania wynikających z zagrożenia zachorowaniem, pozostawanie w domu, unikanie zgromadzeń;
· wykonywania prac, zadań przekazanych do samodzielnej pracy;
· zdalnego komunikowania się z nauczycielami w celu prawidłowego wykonania zleconych zadań.

Proszę Rodziców o:
· zobowiązanie swoich dzieci do bezwzględnego pozostawania w domu,
· codzienne czytanie komunikatów na e-dzienniku lub przekazywanych w inny uzgodniony sposób,
· skuteczne zachęcanie uczniów do codziennej zdalnej pracy zleconej przez nauczycieli.

Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły

1. Szkoła będzie dostępna na zasadach dotychczasowych – prosimy jednak o ograniczenie wizyt.
2. Można kontaktować się ze szkołą w godzinach 8 – 15.00:
· drogą korespondencyjną na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Mikołaja Kopernika Kościuszki 61 49-340 Lewin Brzeski
· telefonicznie: 774127591, 774150149, 504579535
· e-mailowo: splewbrze@gazeta.pl
· e-dziennik

Z poważaniem
Zdzisław Biernacki
dyrektor szkoły