Informacja dla rodziców uczniów klas 5 i 6

Zwrot podręczników klas 5 i 6

1. W związku ze zmianami organizacyjnym zwrot podręczników dla klas 5 i 6 odbędzie się 23 czerwca 2020 się według harmonogramu.
2. Zwrotu podręczników dokonuje wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, rodzic, opiekun prawny).
3. Rodzice/opiekunowie prawni, uczniowie przybywając do szkoły, zachowują odpowiedni dystans (co najmniej 1,5 m).
4. Rodzic/opiekun prawny, uczeń dokonujący zwrotu podręczników zobowiązany jest do posiadania maseczki ochronnej oraz rękawiczek jednorazowych. Przy wejściu do budynku szkoły należy zasłonić usta i nos.
5. Zdawanie podręczników będzie odbywało się w wejściu do budynku szkoły.
6. Jednorazowo obsługiwana będzie tylko jedna osoba.
7. Wszystkie podręczniki powinny być związać sznurkiem w formie paczki.
8. Rodzic/opiekun prawny, uczeń zobowiązany jest do jednorazowego zwrotu kompletu podręczników.
9. W przypadku, gdy nie ma możliwości zwrotu kompletu podręczników jednorazowo rodzic informuje o tym fakcie nauczyciela biblioteki lub wychowawcę poprzez e-dziennik i ustala indywidualny zwrot podręczników.
10. Podręczniki powinny mieć usunięte okładki foliowe (za wyjątkiem okładek przyklejonych na stałe do książki).
11. Po zdaniu kompletu podręczników rodzic/opiekun prawny/uczeń zobowiązany jest do potwierdzenia zwrotu na liście.
12. Zwrócone podręczniki zostaną poddane kwarantannie.
13. Nauczyciel biblioteki sprawdza zgodność stanu ilościowego i dokonuje oceny stanu technicznego zwracanych książek.
14. W przypadku stwierdzenia zniszczenia podręczników/książek lub braku zwrotu, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza podręcznika.

Harmonogram zwrotu podręczników.

23 czerwca 2020 (wtorek)

6a- 9.00- 9.30 Zamkowa 3
6b- 9.30- 10.00 Zamkowa 3
6c -10.00- 10.30 Zamkowa 3
6d -10.30-11.00 Zamkowa 3
6e -11.00-11.30 Zamkowa 3

23 czerwca 2020 (wtorek)

5a 9.00- 9.30 Kościuszki 61
5b -9.30- 10.00 Kościuszki 61
5c -10.00- 10.30 Kościuszki 61
5d -10.30-11.00 Kościuszki 61
5e -11.00-11.30 Kościuszki 61

24 czerwca 2020 (środa )

Godz. 15.00-16.00 Termin dla rodziców/ opiekunów prawnych, uczniów klas 5, 6 którzy, nie mogli oddać kompletu podręczników, w terminach wyznaczonych harmonogramem. Miejsce zwrotu podręcznika jak wyżej.