Zmiana organizacji zdalnego nauczania

Szanowni Państwo,
zgodnie z zaleceniami MEN, przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty, tym samym kontynuować będziemy edukację poprzez zdalne nauczanie. W chwili obecnej jesteśmy gotowi do powrotu do realizacji zadań oświatowych, według planu lekcji obowiązującego przed zawieszeniem zajęć stacjonarnych. Zajęcia według tego planu rozpoczynamy od 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek).
Za organizację tego kształcenia odpowiada dyrektor szkoły, uwzględniając zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwy dla dziecka czas pracy przy komputerze oraz konieczność realizacji podstawy programowej.

Informuję, że od 27.04.2020 r. do odwołania godzinowy czas pracy dla uczniów będzie następujący:
1. lekcja 8.00 – 8.30
2. lekcja 8.50 – 9.20
3. lekcja 9.45 – 10.15
4. lekcja 10.50 – 11.20
5. lekcja 11.45 – 12.15
6. lekcja 12.45 – 13.15
7. lekcja 13.30 – 14.00
8. lekcja 14.15 – 14.45

Podział ten będzie obowiązywał w przypadku zorganizowania przez nauczyciela lekcji online. Nie dotyczy on lekcji prowadzonych w inny sposób. Wszystkie lekcje zaplanowane są na 30 minut. Nauczyciel prowadzący zajęcia w inny sposób nie wyznacza uczniowi konkretnego czasu wykonania zadania – ma na to cały dany dzień lub inny termin podany przez nauczyciela. Pomiędzy lekcjami prowadzonymi online proponujemy wydłużone przerwy.

Uczniowie i rodzice otrzymają od nauczyciela we właściwym czasie wskazówki i materiały do pracy własnej poprzez e-dziennik lub inne uzgodnione z rodzicami bezpieczne środki komunikacji elektronicznej.

Nauczyciele na bieżąco przekazują uczniom i rodzicom zadania, materiały i wskazówki, (najpóźniej do godz. 8.00 w dniu planowanych zajęć) lub w godzinach danej lekcji prowadzonej online (max do 3 lekcji online dziennie w klasach 1-5 i max do 4 lekcji online dziennie w klasach 6-8 z wybranych przedmiotów – decyzja nauczyciela w uzgodnieniu z rodzicami i uczniami). Nasza propozycja ma służyć mobilizacji i efektywnej pracy. Powyższy plan umożliwi przeprowadzenie wszystkich lekcji, merytorycznie będzie odpowiadał planom lekcyjnym zamieszczonym w e-dzienniku .

Z uwagi na ilość godzin, zaproponujemy uczniom klasy 4-8 zróżnicowane zajęcia; to znaczy 2 do 4 lekcji online (zdalnych lekcji); pozostałe będą prowadzone w znany Państwu sposób. Nauczyciele wyślą uczniom zadania na zasadach wcześniej przyjętych. Najmłodsze dzieci będą miały przesyłane zadania tak, jak do tej pory.

Temat każdej lekcji zostanie zapisany w e-dzienniku w tradycyjnej formie, podobnie odnotowana będzie zdalna obecność dziecka. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w lekcji online, uczeń nie będzie miał zaznaczonej nieobecności. Nauczyciel przekaże zadania w inny sposób. Mimo powrotu do planu lekcji sprzed epidemii, nie przewiduję zwiększenia liczby zadań przesyłanych uczniom przez nauczycieli.

Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę ze złożoności sytuacji, prosimy o dalszą współpracę, o cierpliwość, wspieranie własnych dzieci – naszych uczniów.

Podstawą są odpowiedzialność i wyrozumiałość, wszyscy nadal uczymy się nowego sposobu pracy z Państwa dziećmi. Zapewne zdarzają się błędy. Zdajemy sobie sprawę z utrudnień i obciążeń wynikających ze zdalnego nauczania. Będziemy wdzięczni za wszelkie konstruktywne sygnały na temat naszej pracy. Pomogą nam w jej usprawnianiu i ulepszaniu.

Pozdrawiamy serdecznie
Dyrekcja szkoły
wraz Gronem Pedagogicznym