Informacja Dyrektora Szkoły i plan zajęć

Szanowni Państwo,
W związku z decyzją Rządu o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych do Świat Wielkanocnych oraz rozporządzeniem MEN o nauczaniu zdalnym, od 25 marca do 10 kwietnia 2020 wszystkich uczniów obowiązuje edukacja na odległość.
Chcąc pomóc Uczniom w organizacji pracy własnej, opracowaliśmy tygodniowy nowy rozkład zajęć obowiązujący od 30 marca 2020 r.
Plan dla wszystkich klas jest dostępny w e-dzienniku.

Ponadto:

 1. Uczniowie i Rodzice otrzymają od Nauczycieli we właściwym czasie wskazówki
  i materiały do pracy własnej- głównie przez e-dziennik lub inne uzgodnione z rodzicami bezpieczne środki komunikacji elektronicznej.
 2. Zadania, materiały i wskazówki przekażemy Uczniom i Rodzicom na bieżąco.
 3. Nie wyznaczamy Uczniowi konkretnego czasu wykonania zadania – ma na to cały dany dzień lub inny termin wyznaczony przez nauczyciela.
 4. Zadajemy Uczniom do opracowania treści wyłącznie z podstawy programowej danego przedmiotu.
 5. Czas pracy własnej ucznia na każdy dzień z każdego przedmiotu nie będzie przekraczał 30 min;
 6. Staramy się, by przekazywane informacje były krótkie, zwięzłe, jednoznaczne, zrozumiałe dla Ucznia/Rodzica.
 7. Nie wymagamy od Ucznia wydruków żadnych prac.
 8. Nauczyciel może przygotować notatki Uczniom, aby mogli je zapisać w swoich zeszytach przedmiotowych, mogą je zastąpić karty pracy przesłane przez nauczyciela.
 9. Oceniać będziemy pracę Uczniów zgodnie z przyjętym w szkole systemem oceniania – będziemy brali pod uwagę jego aktywność na podstawie otrzymanej od niego informacji zwrotnej.

10. Nauczyciele wychowania fizycznego zaproponują Uczniom ćwiczenia do wykonania
w przerwach między rozwiązywaniem zadanych zadań.

 1. Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym realizują zajęcia zgodnie z planem,
  w sposób ustalony z uczniem i jego rodzicem.

12.Uczeń oraz Rodzic/Opiekun prawny może konsultować się z nauczycielem przez
e-dziennik lub w inny sposób ustalony z nauczycielem.

 1. Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym poprzez e-dziennik.

 

 Zobowiązuję uczniów do:

 • bezwzględnego przestrzegania zasad postępowania wynikających  z zagrożenia zachorowaniem, pozostawanie w domu, unikanie zgromadzeń;
 • wykonywania prac, zadań przekazanych do samodzielnej pracy;
 • zdalnego komunikowania się z nauczycielami w celu prawidłowego wykonania zleconych zadań.

 

 Proszę Rodziców o:

 • zobowiązanie  swoich dzieci do bezwzględnego pozostawania w domu,
 • codziennego czytania komunikatów na e-dzienniku lub przekazywany w inny uzgodniony sposób,
 • skutecznego zachęcania uczniów do codziennej zdalnej pracy zleconej przez nauczycieli.

Komunikat w sprawie organizacji
pracy szkoły w dniach 15 marca -10 kwietnia 2020 r.

 1. Szkoła będzie zamknięta w tym okresie dla petentów.
 2. W ważnych, pilnych sprawach w godzinach 8.00-15.00 można kontaktować się ze szkołą:
 • drogą korespondencyjną na adres:
  Publiczna Szkoła Podstawowa
  Mikołaja Kopernika
  Kościuszki 61
  49-340 Lewin Brzeski
 • telefonicznie: 504579535
 •  e-mailowo: splewbrze@gazeta.pl
 • e-dziennik

Z poważaniem
dyrektor szkoły Zdzisław Biernacki
wraz z Gronem Pedagogicznym